RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA SERWISU INTERNETOWEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy że: Administratorem Twoich danych jest:
ASTA SP. Z O.O. ., ul. Graniczna 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza ., NIP PL 6443084482, Regon 277824982, adres e-mail: [email protected];
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możesz skontaktować się poprzez e-mail: [email protected]

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych?
• działalność marketingowa
• analiza aktywności na stronie internetowej
• opracowywanie danych statystycznych

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?
Pozostawienie Twoich danych na stronie www.asta.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda, która wynika również z osobistych ustawień Twojej przeglądarki internetowej.
Brak zgody na pozostawienie Twoich danych uniemożliwi nam przesyłanie do Ciebie informacji marketingowych oraz informacji o konkursach

Kto może otrzymać Twoje dane? Gdzie mogą być przekazywane Twoje dane?
Odbiorcami Twoich danych osobowych są lub mogą być pracownicy i współpracownicy ASTA SP. Z O.O oraz podwykonawcy w zakresie usług związanych z marketingiem i utrzymaniem serwisów internetowych, oraz Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel
Wskazani odbiorcy zobowiązali się do przetwarzania danych osobowych w sposób gwarantujący poziom bezpieczeństwa adekwatny do ryzyka przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane mogą być przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. z poza obszaru Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach działań z firmami : Google Analytics, Google AdWords, Facebook oraz Pixel.

Profilowanie i monitorowanie Twoich aktywności na naszych stronach internetowych: Twoje dane podlegają automatycznemu profilowaniu, jednak nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych. Profilowanie danych osobowych polega na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych do prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Informujemy także, że w celu wyłączenia śledzenia Twoich aktywności na naszej stronie internetowej, możesz skorzystać z aplikacji:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?
Twoje dane będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii informatycznych Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel.

Jakie są Twoje prawa?
Masz prawo żądać od ASTA SP. Z O.O sprostowania, usunięcia, ograniczenia  przetwarzania, otrzymywania i przekazywania innemu administratorowi, dostępu/wglądu do przekazywanych danych osobowych, a ponadto masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru takiego jak Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel.

W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy abyś zmienił ustawienia swojej przeglądarki.

Jak dbamy o Bezpieczeństwo Twoich danych?
Twoje dane są przetwarzane przez ASTA SP. Z O.O za pomocą systemów informatycznych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych (między innymi poprzez szyfrowanie przesyłania danych, certyfikaty SSL, okresowe aktualizacje oprogramowania) z zapewnieniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających poziom bezpieczeństwa, adekwatny do ryzyka przetwarzania.

 

INFORMATION CLAUSE OF THE WEBSITES

Subject to Art. 13(1) and (2) of the GDPR (Regulation of the European Parliament and the Council (EU)  2016/679 dated 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal  data and the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC), we inform that:

The Controller of your data is: ASTA SP. Z O.O
You may contact with the Inspector for Personal Data Protection by e-mail: [email protected]

What is the purpose of processing your personal data?

 •  marketing activities
 • analysis of activity on the website
 • preparing data statistics

Why do we process your data?

Leaving your data on the websites is voluntary. Your consent, which also results from personal settings of your Internet browser, is the basis for data processing. Lack of consent for leaving your data disallows our
sending you marketing information and information on the competitions.

Who may receive you data? Where your data may be transferred?
The receivers of your data are or may be the employees and partners of  as well  as the subcontractors of services related to marketing and maintenance of the websites, including the supplier of newsletter service and Google Anlaytics, Google AdWords, Facebook Pixel. The indicated  receivers undertook to process personal data in a manner which guarantee safety level adequate to the risk of processing personal data. Your data may be transferred to the receivers in third countries, i.e. outside the
European Economic Area, within the operation with the companies: Google Analytics, Google AdWords, Facebook and Pixel.

Profiling and monitoring your activity on our websites:
Your data is subject to automatic profiling, however it will not cause any legal effects towards you. Profiling your data consists in automated data processing for the forecast of personal preferences and interests. We also inform you that in order to turn off the tracking of your activities on our website you may use the application: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

How long will we store your data?

Your data will be processed and stored depending on the period of using IT technologies Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel.

What are your rights?

You are entitled to demand from ASTA SP. Z O.O to correct, remove, restrict processing, receive and transfer to other controller, access/view the transferred personal data and additionally to file a complaint to the President of the Office for Personal Data Protection. Profiling is used in Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. In the event of objection to profiling, we ask for changing the settings of your browser.

How do we care about the safety of your data?

Your data is processed by ASTA SP. Z O.O by means of IT systems which ensure safety of the processed data (by encoding the sent data, SSL certificates, periodic software updating, among others) with provision of technical and organizational means which ensure the level of safety adequate to the risk of processing.

Polityka cookie

Korzystając ze strony internetowej wyrażasz zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie tzw. ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub całkowicie zrezygnować z używania strony.

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, które są zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub smartphonie w momencie, kiedy korzystasz z danej witryny internetowej. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, swoją „długość życia”  (tzn. czas jego istnienia), a także przypadkowo wygenerowany, unikalny numer, który służy do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używane są ciasteczka?

 • Pomagają, aby strona działała szybciej i była łatwiejsza w użyciu
 • Pomagają lepiej dopasować treści i reklamy do Twoich oczekiwań i zainteresowań
 • Służą do zbierania anonimowych statystyk, które pozwalają zrozumieć, jak używana jest strona oraz pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości statystyk.

Rodzaj pliku cookie – podmiotów zewnętrznych

 • nazwa pliku cookie: _ga, _gat_UA-XXXXXXX-X
 • cel wykorzystywania pliku cookie: Google Tag Manager, Google Analytics – Zbieranie
  anonimowych statystyk. Więcej na: http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/
 • czy usunięcie pliku uniemożliwi korzystanie z witryny? Nie

Rodzaj pliku cookie – podmiotów zewnętrznych

 • nazwa pliku cookie: fr
 • cel wykorzystywania pliku cookie: Facebook – Zbieranie anonimowych statystyk o wykorzystaniu strony. Więcej na: https://www.facebook.com/about/privacy/
 • czy usunięcie pliku uniemożliwi korzystanie z witryny? Nie

Konfigurowanie i usuwanie plików „cookies”

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej lub zażądać informacji o ich każdorazowym przesłaniu na Twoje urządzenie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (ustawienia przeglądarki internetowej).

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli szukasz profesjonalnej i kompleksowej obsługi z zakresu księgowości i doradztwa podatkowego - skontaktuj się z nami jeszcze dziś!